LINUX VPS : KVM : GERMANY

VKD - DE - 2.GB

2 GB RAM
1 x vCPU
30 GB SSD
2 TB Transfer
1 x IPv4

VKD - DE - 2.GX

2 GB RAM
2 x vCPU
30 GB SSD
2 TB Transfer
1 x IPv4

VKD - DE - 4.GB

4 GB RAM
2 x vCPU
50 GB SSD
2 TB Transfer
1 x IPv4

VKD - DE - 8.GB

8 GB RAM
4 x vCPU
100 GB SSD
4 TB Transfer
1 x IPv4

VKD - DE - 16.GB

16 GB RAM
4 x vCPU
200 GB SSD
5 TB Transfer
1 x IPv4

VKD - DE - 32.GB

32 GB RAM
4 x vCPU
300 GB SSD
8 TB Transfer
1 x IPv4

VKX - DE - 2G

2 GB RAM
1 x vCPU ( Intel Xeon™ Gold® )
20 GB NVMe
5 TB Transfer
1 x IPv4

VKX - DE - 4G

4 GB RAM
1 x vCPU - Intel Xeon™ Gold®
35 GB NVMe
8 TB Transfer
1 x IPv4

VKX - DE - 8G

8 GB RAM
2 x vCPU - Intel Xeon™ Gold®
60 GB NVMe
12 TB Transfer
1 x IPv4

VKX - DE - 16.G

16 GB RAM
4 x vCPU - Intel Xeon™ Gold®
160 GB NVMe
15 TB Transfer
1 x IPv4

VKX - DE - 32G

32 GB RAM
8 x vCPU - Intel Xeon™ Gold®
240 GB NVMe
20 TB Transfer
1 x IPv4

VKX - DE - 48G 0 Available

48 GB RAM
12 x vCPU - Intel Xeon™ Gold®
480 GB NVMe
30 TB Transfer
1 x IPv4